آخرین شماره

شماره جدید ماهنامه سپیده دانایی با گزارش میزگردی درباره «گفت‌وگو» با حضور دکتر هادی خانیکی، دکتر محمود گلزاری و دکتر فرید براتی‌سده منتشر شد.
این میزگرد با بررسی ابعاد مختلف ماهیت گفت‌وگو در حوزه روان‌شناسی اجتماعی به موضوع امکان یا امتناع گفت‌وگو در جامعه و خانواده ایرانی پرداخته است. همچنین در این شماره گفت‌وگویی با دکتر پیاسسکی محقق و استاد علوم انسانی در زمینه هدایت و دست‌کاری رفتار انسان منتشر شده است.در این شماره شخصیت ولادیمیرپوتین در حوزه روان‌شناسی سیاسی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. بررسی پدیده خیانت و ازدواج سفید از دیگر مواردی است که بخش روان‌شناسی خانواده سپیده دانایی به آن پرداخته است.یکی دیگر از موارد شماره ۱۰۵و۱۰۶ ماهنامه سپیده دانایی انتشار گفت‌وگو با پروفسور میهای چیک‌سنت میهای محقق پیشتاز و برجسته جهانی و مغز روان‌شناسی مثبت‌گرا است.
پرونده جامع روان‌شناسی مثبت‌گرای این شماره به غرقگی (flow) اختصاص دارد .غرقگی یا تجربه بهینه، تجربه روانی مثبتی است که در آن فرد خود را به دست فراموشی می‌سپارد و این فراموشی همراه با لذت و سرخوشی است.

و در بخش هنر این شماره می‌توانید تحلیل روان‌شناختی فیلم«برادرم خسرو» را بخوانید.